Gurdish Kaur Grewal Reciting her poem Sahibzade

535